Policija u FBiH sposobna i spremna da osigura ličnu i zaštiti imovinsku sigurnost građana | Banovici.net
maska
Zadnje iz kategorije:
Korisnika online 844 | Najnovije vijesti | Najcitanije danas
analyticstracking

Predrag Kurteš
Policija u FBiH sposobna i spremna da osigura ličnu i zaštiti imovinsku sigurnost građana
 Predrag Kurteš
" Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš izjavio je u razgovoru za Agenciju Fena da čvrsto vjeruje da je policija u Federaciji Bosne i Hercegovine sposobna i spremna da osigura ličnu i zaštiti imovinsku sigurnost građana"
Dešavanja
Intervjui
*** Objavljeno prije 8 godinu 5 mjeseca

Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš izjavio je u razgovoru za Agenciju Fena da čvrsto vjeruje da je policija u Federaciji Bosne i Hercegovine sposobna i spremna da osigura ličnu i zaštiti imovinsku sigurnost građana, ali očekuje da svi subjekti našeg društva aktivno učestvuju u otklanjanju uzroka koji mogu proizvesti usložnjavanje stanja sigurnosti na području Federacije BiH i BiH u cjelini.

FENA: Kako ocjenjujete sigurnost na području Federacije Bosne i Hercegovine? 

KURTEŠ: Stanje sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine se može ocijeniti zadovoljavajućim. Ovaku ocjenu baziram na činjenici da policija kroz kontinuirano i plansko preventivno djelovanje vlada situacijom na terenu, kako u odnosu na vršenje različitih krivičnih djela, tako i sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. 

Reakcija policije na počinjena krivična djela je u pravilu profesionalna i brza što rezultira visokim procentom njihovog rješavanja, posebno u odnosu na počinjena najteža krivična djela iz oblasti protiv života i tijela, kao i imovine. 

Korupcija, odnosno koruptivno ponašanje u svim oblicima je problem koji vrlo oziljne analize definišu kao jednu od najopasnijih, između ostalog, i sigurnosnih prijetnji po naše društvo, i u tom segmentu policijski i tužilački organi moraju pokazati i uraditi više. 

Vidljivi su pozitivni pomaci u rezultatima borbe protiv različitih oblika organizovanog kriminala, ali i na tom polju se može i više i bolje. 

Rapidno siromašenje stanovništva, kao i osjećaj beznađa koji se kod građana javlja kao proizvod složene političke situacije u državi, ne samo da izrazito nepovoljno utiču na opšti sigurnosni ambijent već mogu direktno generisati vršenje najtežih krivičnih djela. 

Mi koji se bavimo ovim poslom, mislim prije svih na policijsku strukturu i tužilačke organe, smo svjesni da moramo biti spremni odgovoriti na svaki sigurnosni izazov. 

Kao ministar čvrsto vjerujem da je policija u Federaciji Bosne i Hercegovine sposobna i spremna da osigura ličnu i zaštiti imovinsku sigurnost građana, ali očekujem da svi subjekti našeg društva, aktivno učestvuju u otklanjanju uzroka koji mogu proizvesti usložnjavanje stanja sigurnosti na području Federacije BiH i BiH u cjelini. 

FENA: Možete li nam nešto reći o saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH i drugim sigurnosnim agencijama u BiH i u kojim oblastima najviše sarađujete? 

KURTEŠ:
 U više navrata sam do sada izjavio ovo što ću sada ponoviti dolaskom Fahrudina Radončića na poziciju ministra sigurnosti BiH, saradnja dvaju ministarstva unutrašnjih poslova je značajno ojačana i kvalitativno unaprijeđena. 

Izuzetno sam zadovoljan tom saradnjom, posebno rezultatima koji su iz nje proizišli, što je prepoznato i od  međunarodne zajednice u BiH, čiji predstavnici su to potvrdili u svojim zvaničnim izvještajima i rezultate te saradnje afirmisali kao vrlo značajan pozitivni pomak, veoma bitan za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka evropskim integracijama. 

Podsjetiću vas da je u funkciju stavljen sistem elektronske razmjene podataka između policijskih agencija i tužilaštava u BiH, putem koga su agencije, u ovoj godini,  razmijenile više miliona informacija, što značajno unapređuje efikasnost policije na svim nivoima. Dogovorili smo harmonizaciju Zakona o policijskim službenicima za državni i nivo Federacije BiH, što je ispoštovano i mi ćemo ovaj zakonski prijedlog uputiti u proceduru donošenja u januaru 2014. godine. 

Naši predstavnici aktivno učestvuju u izradi veoma važnih zakona za oblast unutrašnjih poslova koji će se donositi na državnom nivou, prije svega mislim na Zakon o zaštiti svjedoka, Zakon o sprječavanju zloupotrebe opojnih droga i Zakon o pranju novca i finansiranju terorizma, jer će se njihovim donošenjem značajno ojačati front borbe protiv kriminala na svim nivoima. 

Evidentno je i jačanje saradnje među našim operativnim policijskim snagama, što je u ovoj godini rezultiralo većim brojem uspješnih zajedničkih operativnih policijskih akcija. 

FENA:  Iz Vaših protokolarnih susreta s međunarodnim zvaničnicima izražena je podrška radu FMUP-a. Koja je to konkretna podrška? 

KURTEŠ:
Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da je značajan broj ambasadora akreditovanih u Bosni i Hercegovini, kao i drugih visokih međunarodnih zvaničnika posjetio Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova tokom 2013. godine. Njih su interesovali konkretni pokazatelji, kako u oblasti stanja sigurnosti, tako i na planu jačanja zakonskog okvira za oblast unutrašnjih poslova u Federaciji BiH. Te podatke sam im prezentovao i mogu potvrditi da smo od svih naših gostiju dobili priznanje i podršku za to što radimo u oba navedena segmenta. 

U skladu s nadležnostima koje imam kao ministar,  tokom ovih susreta i razgovora s ambasadorima i međunarodnim zvaničnicima bazirao sam se na razjašnjavanju svih pitanja koja se tiču izrade i donošenja zakona koje smo pripremali u 2013. godini, s ciljem da identifikujemo, prilagodimo svojim potrebama i u svaki od tih zakona ugradimo iskustva i rješenja koja su se pokazala dobrim u njihovim zemaljama. Također sam, u konsultaciji s direktorom Federalne uprave policije, kandidovao potrebe koje ova uprava ima u kontekstu opremanja i edukacije svojih pripadnika. 

Koristim se prilikom da se svima njima zahvalim na pomoći koju su nam pružili i koju nam konstantno pružaju. 

FENA: Kakva je saradnja FMUP-a s kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova s područja Federacije BiH? 

KURTEŠ:
Saradnja Federalnog s kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova se realizuje u okvirima koje propisuje Ustav Federacije BiH, kojim je nadležnost nad unutrašnjim poslovima podijeljena između Federacije i kantona. Na osnovu takvog ustavnog rješenja, u Federaciji BiH postoji jedanaest ministarstava unutrašnjih poslova koja odgovaraju svako svojoj vladi i skupštini, odnosno parlamentu, s jedanaest policijskih agencija među kojima ne postoji međusobno uspostavljena vertikalna hijerarhija. 

Nemam problem da kažem da ovakvo ustrojstvo policijskih snaga u Federaciji BiH smatram komplikovanim i otežavajućim za efikasan rad i djelovanje, prije svih, operativnih policijskih snaga, ali kao ministar i legalist sam svjestan da to tako treba i mora biti, sve dok u legalnoj proceduri ne bude izmijenjeno. 

Kada se uzmu u obzir sve ove okolnosti, može se reći da je saradnja FMUP-a s kantonalnim ministarstvima u Federaciji BiH dobra. Iznašli smo načine da putem internih sporazuma i međusobnih protokola, bar donekle premostimo probleme koji proističu iz ovakvog ustrojstva policijskih snaga i uspostavili okvir koji policijskim agencijama u Federaciji BiH omogućava, kako razmjenu informacija, tako i zajedničko djelovanje onda kada je to potrebno.

Redovno održavamo zajedničke sastanke s kantonalnim ministrima i policijskim komesarima na kojima, direktor Federalne uprave policije i ja kao ministar, dogovaramo modele saradnje i zajedničkog djelovanja, kako u operativnoj policijskoj saradnji, tako i u oblasti izrade i harmoniziranja zakonskih propisa za oblast unutrašnjih poslova. 

FENA: Saradnja s MUP-om RS-a vezana je za koje naročito oblasti? 

KURTEŠ:
U kontekstu odgovora na ovo pitanje neizbježno je konstatovati da ne postoji zakon koji propisuje, prvo obavezu da ta saradnja uopšte postoji, a onda ni modele, odnosno načine njenog provođenja. 

S druge strane, potpuno je jasno da ta saradnja mora postojati i da je neobično važna za oba ministarstva, te da je ona prisutna i egzistira već godinama. Ona se relizuje dijelom putem Ministarstva sigurnosti, odnosno Agencije za koordinaciju policijskih tijela, kao i na osnovu ranije potpisanih protokola o saradnji na različitim nivoima i za različite oblasti. 

Ministar Radislav Jovičić i ja smo uspostavili izuzetno korektan i profesionalan odnos, koji rezultira činjenicom da smo u stalnom kontaktu i do sada sve probleme rješavamo prilično efikasno. Poznato mi je da i direktori policije funkcionišu na sličan način, što je izuzetno važno za operativni policijski rad. 

S obzirom na okolnosti, odnosno nedostatak zakonske regulative, saradnju s MUP-om Republike Srpske ocjenjujem uspješnom, posebno u segmentu planiranja i realizacije zajedničkih policijskih akcija čiji su rezultati evidentni. 

FENA: Raznim sporazumima ostvarena je saradnja s MUP-ovima zemalja regiona. Na koji se način i kako realizuje ta saradnja? 

KURTEŠ:
Kada se govori o sporazumima s ministarstvima unutrašnjih poslova iz država u regionu, misli se na međudržavne sporazume koje uime države Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva sigurnosti BiH, potpisuje ministar sigurnosti BiH.

Uz Ministarstvo sigurnosti, entitetska ministarstva unutrašnjih poslova i policija Distrikta Brčko, ali i policijske strukture s nižih nivoa su, naravno, dužni da u skladu sa svojim nadležnostima omoguće nesmetanu primjenu odredbi tih dokumenta, u svakom od slučajeva kada se iste na njih odnose. To je princip koji je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ispoštovalo u potpunosti i nema sumnje da će tako biti i ubuduće. 

FENA: Možete li nam ukratko rezimirati rad Ministarstva u godini koja je na izmaku i o planovima za narednu? 

KURTEŠ:
Rezultatima koje je tokom 2013. godine ostvarila Federalna uprava policije sam generalno zadovoljan. U narednoj 2014. godini očekujem značajno bolje i konkretne rezultate u borbi protiv svih oblika koruptivnog ponašanja i na tome ću insistirati. Sa svoje strane, u skladu s nadležnostima koje imam kao ministar, učiniću sve da se Federalnoj upravi policije i u narednoj godini obezbijede svi objektivno mogući preduslovi za nesmetan rad, kao i potpuna samostalnost u planiranju i realizaciji operativnih policijskih aktivnosti. 

Tokom 2013. godine, Parlament Federacije BiH je razmatrao četiri zakona, pripremljena od  FMUP, od čega su tri donesena i stupili su na snagu – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika i Zakon o privatnim detektivima, dok je Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima FBiH prošao prvo čitanje na oba doma i javnu raspravu, i početkom naredne godine će biti dostavljen Parlamentu FBiH na usvajanje. Na osnovu zaključka Komisije za sigurnost Doma naroda Parlamenta BiH pripremili smo Nacrt zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije FBiH, i u završnoj smo fazi pripreme Nacrta zakona o prijevozu opasnih materija. 

Planiramo da u toku  2014. godine pripremimo i u parlamentarnu proceduru uputimo nacrte Zakona o policijskim službenicima FBiH, zatim Zakona o ličnom imenu kao i Zakona o državljanstvu FBiH. Zakon o matičnim knjigama FBiH je pripremljen od  ovog ministarstva i isti je nakon provedene redovne procedure donošenja stupio na snagu u maju 2012. godine.

Ovaj zakon se nalazi u Mapi puta Bosne i Hercegovine za pristup evropskim integracijama, a rok za njegovu punu implementaciju je maj 2014. godine. S obzirom na tu obavezu, tokom 2013.  smo u pravni promet stavili nove, trajne, obrasce matičnih knjiga, izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, i obezbijedili sve tehničke i druge preduslove za uspostavljanje Matičnog registra, elektronske baze podataka u kojoj će se nalaziti podaci građana iz svih matičnih knjiga koje se vode u Federacije BiH. 

Uvjeren sam da ćemo kompletan sistem staviti u funkciju u zakonom predviđenom roku, i na taj način, između ostalog, građanima Federacije BiH omogućiti da svoje izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga dobiju u bilo kojem od matičnih ureda u Federaciji BiH, bez obzira na mjesto boravka. 

Kancelarija Evropske unije u BiH vrlo pažljivo prati realizaciju ovog projekta i s njihove strane je u više navrata iskazano zadovoljstvo kvalitetom i dinamikom realizacije ovoga posla. 

Koristim se prilikom da zahvalim Vladi Federacije BiH i premijeru Nerminu Nikšiću na razumijevanju i podršci koja nam je omogućila da ovaj izuzetno važan, ali isto toliko složen i tehnički zahtjevan projekat privedemo kraju.

NAPOMENA: Komentari odrazavaju stavove njihovih autora, a ne nuzno i stavove internet portala banovici.net. Molimo korisnike da se suzdrze od vrijedjanja, psovanja i vulgarnog izrazavanja. Banovici.net zadrzava pravo da obrise komentar bez najave i objasnjenja.

Get Adobe Flash player

PIK.ba - Svijet Kupoprodaje